??!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Máy nghi?n,Thi?t b??nghi?n,Máy nghi?n bi,Máy r?a cát

Thi?t b??nghi?n nhà s?n xu?t t?i Trung Qu?c

C?ng ty c?ng nghi?p n?ng Songshan là nhà cung c?p máy nghi?n và máy xay có ti?ng t?i Trung qu?c. Chúng t?i cung c?p ??y ???trang thi?t b???a d?ng cho quá trình khai thác khoáng s?n , bao g?m máy nghi?n hàm, máy nghi?n ??p, máy nghi?n tr?c kép, máy làm cát, máy nghi?n Raymond, máy nghi?n bi, máy tuy?n n?i, thi?t b??tách có t??tính (máy tuy?n t??, sàng rung, máy s?y, và nhi?u các trang thi?t b??khác. Các s?n ph?m c?a c?ng ty ???c ?ng d?ng r?ng r?i trong các l?nh v?c khai thác m?? xay d?ng, hóa ch?t, luy?n kim, v?t li?u xay d?ng và c?ng nghi?p ?i?n.

  1. Máy nghi?n d?ng di ??ng
  2. Máy nghi?n d?ng di ??ng

   Máy nghi?n d?ng di ??ng ???c C?ng ty TNHH c?ng nghi?p n?ng Songshan s?n xu?t trên c? s??nh?ng ?òi h?i b?c thi?t c?a th??tr??ng. ?ay là d?ng máy nghi?n v?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i nh?: hi?u su?t cao, ti?t ki?m nhiên li?u, s??d?ng linh ho?t, thu?n ti?n, k...

  1. Máy nghi?n k?p hàm
  2. Máy nghi?n k?p hàm

   Khoang c?a Máy nghi?n k?p hàm do hàm ??ng và hàm t?nh c?u thành, máy ?em ?á nguyên li?u nghi?n thành h?t nh?? s?c kháng áp l?c l?n nh?t c?a v?t b??nghi?n là 320Mpa. Máy m? ph?ng s??v?n ??ng hàm trên và hàm d??i c?a ??ng v?t ???ti?n hành nghi?n nguyên li?u. Máy...

  1. Máy nghi?n ki?u va ??p
  2. Máy nghi?n ki?u va ??p

   Máy nghi?n ki?u va ??p ch??y?u ???c dùng trong các ngành khai thác m?? xay d?ng, hóa ch?t c?ng nghi?p, ?i?n l?c, luy?n kim.S?c kháng áp l?c c?a ?á v?i, s??qu?ng, than c?c.

   Kh?ng ???c v??t quá 250 Mpa, Máy nghi?n ki?u va ??p kh?ng thích h?p cho vi?c nghi?n...

  1. Máy nghi?n d?ng t??kích
  2. Máy nghi?n d?ng t??kích

   Máy nghi?n d?ng t??kích là lo?i máy m?i nh?t mà c?ng ty TNHH c?ng nghi?p n?ng Songshan thi?t k??chuyên dùng cho các ngành khai khoáng, luy?n kim, v?t li?u xay d?ng, v?t li?u ch?u nhi?t, xim?ng, s?n xu?t g?m s?? hóa ch?t c?ng nghi?p.

   Máy nghi?n d?ng t??kích là dòn...

  1. Máy nghi?n bi
  2. Máy nghi?n bi

   Là thi?t b???em nh?ng nguyên li?u ?? ???c nghi?n th? nghi?n thành b?t nh?? Máy nghi?n có ch?a bi trong thùng, ???c s??d?ng trong các ngành s?n xu?t xi m?ng, ch??ph?m silicat, nguyên v?t li?u xay d?ng m?i, v?t li?u ch?u nhi?t, phan hóa h?c, tuy?n qu?ng kim lo?i...

  1. Máy nghi?n Raymond
  2. Máy nghi?n Raymond

   Máy nghi?n Raymond d?ng R ???c ?ng d?ng r?ng r?i trong nghi?n barit, canxit, ?á tan, ?á c?m th?ch, ?á v?i, ??lomit, v?i, ho?t tính ??t tr?ng, ??t sét bentonit, cao lanh, xim?ng, th?ch cao, kính, v?t li?u gi??nhi?t.Máy nghi?n Raymond nghi?n h?n 280 lo?i v?t li?u kh...

  1. Máy phan tách t??tính
  2. Máy phan tách t??tính

   Máy phan tách t??tính d?ng thùng t??v?nh c?u ki?u ??t là thi?t b??tuy?n qu?ng ch??y?u trong các x??ng tuy?n qu?ng. Lo?i máy này thích h?p dùng cho vi?c tuy?n khoáng v?t có t??tính m?nh. C?n c??vào k?t c?u khác nhau c?a thùng có th??phan thành 3 d?ng nh?: d?ng dòn...

  1. Máy s?y kh?
  2. Máy s?y kh?

   Máy say kh? thùng quay (Máy s?y kh? h?i chuy?n) là thi?t b??làm kh? nguyên li?u v?i s??l??ng l?n. Máy thao tác ?n ??nh, tin c?y, x??ly nguyên li?u v?i kh?i l??ng l?n. Máy ???c ?ng d?ng r?ng r?i trong luy?n kim, xay d?ng, th?c ph?m, c?ng nghi?p nh?? hóa ch?t c?ng...

  1. Máy s?y h?i chuy?n hi?u qu??cao ti?t ki?m n?ng l??ng
  2. Máy s?y h?i chuy?n hi?u qu??c...

   ?ay là m?t trong nh?ng thi?t b??quan tr?ng trong vi?c tuy?n qu?ng hi?n nay. Máy dùng ???s?y kh? nh?ng v?t li?u h?t có ????m và kích th??c h?t trong m?t ph?m vi nh?t ??nh. Ví d?? dùng ???s?y cát vàng, cát ?úc, x??lò.C?n c??vào yêu c?u khác nhau c?a các ngành n...

  1. Lò nung h?i chuy?n
  2. Lò nung h?i chuy?n

   Lò nung h?i chuy?n thu?c lo?i thi?t b??v??xay d?ng. Lò phan thành 3 lo?i: lò xi m?ng, lò nung v?i và lò nung luy?n kim hóa ch?t c?ng nghi?p. Lò nung xi m?ng ch??y?u nung nguyên li?u xi m?ng chín và ???c phan thành lò nung s?n xu?t xi m?ng b?ng ph??ng pháp kh? và lò nung...

Chúng t?i ?? có h?n 30 n?m kinh nghi?m và hi?u bi?t phát tri?n s?n ph?m m?i nh?m ?áp ?ng ???c yêu c?u c?a th??tr??ng. Thêm vào ?ó, chúng t?i lu?n tìm tòi t?o ra nh?ng c?i ti?n m?i cho s?n ph?m máy nghi?n, máy mài d?a trên nh?ng y ki?n ph?n h?i t??khách hàng. Nh?ng nghiên c?u và phát tri?n v??m?t chuyên m?n cho phép c?ng ty sáng ch??ra nhi?u s?n ph?m, nh? máy nghi?n Raymond, máy nghi?n siêu m?n và máy nghi?n hàm.

T??khi thành l?p, c?ng ty c?ng nghi?p n?ng Songshan ?? c?ng hi?n s?c mình cung c?p trang thi?t b??khai thác ch?t l??ng cao cho khách hàng trên toàn th??gi?i. ?????t ???c ?i?u này, chúng t?i ?? tuan th???úng tiêu chu?n ISO9001:2000 và th?c hi?n ki?m soát ch?t l??ng nghiêm ng?t trong quá trình s?n xu?t. Nh?ng c?ng ngh??tiên ti?n ???c nh?p kh?u t?? M?? ??c và Australia, cùng qui trình s?n xu?t tinh vi, trang thi?t b?? ki?m tra cho phép c?ng ty chúng t?i ??m b?o v??tính n?ng v??t tr?i c?a các s?n ph?m máy nghi?n c?n (máy nghi?n hình nón), máy nghi?n búa, máy c?p li?u rung và máy r?a qu?ng .

Ngoài các s?n ph?m ch?t l??ng cao, d?ch v???i kèm c?a c?ng ty chúng t?i c?ng r?t ??m b?o. Ví d??nh? chúng t?i cung c?p d?ch v??b?o hành trong 12 tháng cho các thi?t b??khai thác, l?p ??t , v?n hành, và d?ch v???ào t?o nhà ?i?u hành n?u khách hàng có nhu c?u. N?u quy khách hàng có b?t kì th?c m?c nào v??s?n ph?m máy nghi?n hay d?ch v??c?a c?ng ty, xin vui lòng li?n h??v?i chúng t?i, ??i ng? nhan viên bán hàng chuyên nghi?p s??t?n tình giúp ???b?n.